Maatschappelijke verantwoordelijkheid

XONAR investeert en ontwikkelt in preventie, ondersteuning en ambulante hulp. Zo dringen we het beroep op dure vormen van zorg terug en realiseren wij een betere aansluiting binnen de sociale netwerken rondom onze klanten.

Concrete voorbeelden van ontwikkelingen

Preventie-pilot Malberg Maastricht

Zie pag. 12-13 in Samen Sterk

XONAR_Samen Sterk_nr4_zomer 2018_p12-13 web.jpg

 

De Rupsjes in Brunssum

Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën
XONAR geeft de zelfregie van de cliënt o.a. vorm door te werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën. Onze klant en zijn netwerk ontwikkelen competenties en mogelijkheden om problemen zoveel mogelijk zélf op te lossen. Hierdoor kunnen we de instroom van cliënten naar zwaardere specialistische hulpverlening fors verminderen.

Leefstijl en Gezondheid
Onder de noemer Leefstijl en Gezondheid werkt XONAR intensief samen met de GGD Zuid-Limburg en AZM, Universiteit van Maastricht. Deze intersectorale samenwerking richt zich op het integraal aanpakken van gezondheidsproblemen waarbij een verband bestaat met opvoedingsproblemen. Het gaat hier vooral om kinderen met ernstig overgewicht. In samenwerking met het NJi wordt hiertoe een evidence based methodiek ontwikkeld waarbij de universiteit van Maastricht een onderzoek doet naar bruikbaarheid en effecten van de methodiek Triple P Leefstijl.

Internetconsult
De technologische ontwikkeling gaat enorm snel, communicatiemiddelen te over die alle mogelijkheden van het internet ontsluiten. Voor XONAR liggen hier mogelijkheden door het inzetten van nieuwe techniek ter ondersteuning van het vakgebied en het realiseren van meer efficiency binnen onze hulpverlening . Dit betekent dat klanten tijdens hun zorgtraject laagdrempelig contact met de hulpverleners kunnen houden en advies en ondersteuning kunnen vragen naast de afgesproken momenten. Wij onderzoeken op dit moment mogelijkheden zoals:
E-consult, E- hulpprogramma's,
E-ondersteuning van cliënten en nazorg.

Verantwoord Loslaten
We gaan, nóg meer dan al het geval is, onze cliënten voorbereiden op de periode na afsluiting van de zorg. Onder de noemer Verantwoord Loslaten worden medewerkers getraind in de attitude: vertrouwen in de kracht en de regie van de cliënt. Onderdeel daarvan is het betrekken en ondersteunen van het netwerk van de cliënten. Cliënten gaan na de hulpverlening op eigen kracht of met ondersteuning van hun netwerk zelfstandig verder. Zij gaan minder of geen beroep meer doen op hulp-
verlening, tenzij er sprake is van een terugval in hun problemen. Voorbeelden hiervan zijn de checklist'18+ en dan', die wij ontwikkelden voor jongeren vanaf 16 jaar. Ook werken wij met de app Kwikstart.

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) aangevuld met perspectief voor kinderen en gezinnen
Met de ontwikkeling van de ZRM krijgen we inzicht in het functioneren en de zelfredzaamheid van het kind en het gezin op de verschillende leefdomeinen. De scan geeft zicht op behoeften en ambities van cliënten, en op basis daarvan kunnen afspraken gemaakt worden over (zo effectief mogelijke) hulp en ondersteuning. Ook wordt het mogelijk om tot resultaat- en effectmeting van de geleverde ondersteuning en hulp te komen. Dit draagt bij aan een adequate verantwoording van de verleende zorg. De ZRM wordt samen met de GGD en andere maatschappelijke organisaties doorontwikkeld.

Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
We zetten Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) in om zwaardere hulp en uithuisplaatsing te voorkomen in situaties waar de veiligheid van kind of jeugdige in het geding is. Het gezin wordt in de eigen omgeving intensief geholpen en de ouders houden de regie van de hulp en de verantwoordelijkheid voor hun kind. Bij een uithuisplaatsing moet een snelle en verantwoorde terugplaatsing naar huis mogelijk worden. De inzet van de IOG zal naar verwachting de gemiddelde verblijfsduur in een behandelgroep flink terugbrengen.
 

Coachings- en trainingsaanbod voor professionals
XONAR ontwikkelt een coachings- en een trainingsaanbod voor professionals die met jeugd werken, zoals basisonderwijs en vervolgonderwijs, hulpverleners, politie, verslavingszorgwerkers en medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiermee hopen we bijvoorbeeld schooluitval en de inzet van zwaardere specialistische hulp te voorkomen. Groot voordeel is dat kind of jeugdige en ouders in hun eigen omgeving kunnen blijven en dat daar gewerkt wordt aan hun vragen en problemen.

 

Kind Veilig Thuis
De inzet van vrijwilligers in de zorg groeit. Dit past goed bij de nadruk op het aansluiten op de eigen kracht van jeugdige, ouders en sociale netwerken. XONAR investeert in de ontwikkeling van een samenwerkingsverband met vrijwilligersorganisaties in het project Kind Veilig Thuis.

Familie en andere vrijwilligers rondom kind, jeugdige en gezin vormen een veilig en ondersteunend netwerk rond een gezin. Deze vrijwilligers worden daarbij ondersteund en begeleid door onze professionele hulpverleners. Op deze manier willen we een uithuis-plaatsing voorkomen. Mocht dit toch

aan de orde komen dan wordt het kind opgevangen bij familie of anderen uit het netwerk. Met de werkvorm Kind Veilig Thuis beogen we een afname van uithuisplaatsingen en inzet van specialistische hulpverlening.

 

Methodiektrouw werken & Onderzoek
Met methodiektrouw werken verhogen we de effecten van onze interventies. De ervaring leert dat op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde hulpverlening tot gerichte en effectieve inzet van middelen leidt. Onze hulpverleners worden geïnstrueerd en gecoacht op dit vlak en er vindt effectmeting plaats. Onze hulpverlening is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in dat interventies conform vastgestelde beschrijvingen 'evidence - of practice based plaatsvinden. Op die manier voorkomen we dat inzet van zwaardere zorg noodzakelijk is.

Maatschappelijke Effecten
Wij onderzoeken en toetsen continu de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van onze activiteiten en interventies. Hiermee maken wij het rendement van investeringen van maatschappelijke middelen in onze hulpverlening zichtbaar . Onze klanten vragen om kwalitatief goede producten tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Wij sturen op meetbaar resultaat voor kind, gezin en maatschappij. Dat betekent voor ons het effectief en efficiënt inzetten van middelen waardoor de kostprijs van onze zorg gunstiger wordt. Medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk, niet alleen op de inhoud, maar ook op productie.