Bewonersraad

"Meepraten, meedenken, meebeslissen en adviseren"

XONAR vrouwenopvang & -hulpverlening vindt het belangrijk dat onze bewoners (cliënten) inspraak hebben. Onze bewoners weten vaak heel goed wat er nog verbeterd kan worden aan onze hulpverlening maar ook aan onze locatie en de organisatie rondom onze locatie.

Inspraak heb je niet alleen. De bewonersraad bestaat uit maximaal vijf bewoners en vergadert gemiddeld eens per maand.
Tevens is er een ondersteuner vanuit XONAR aanwezig. De ondersteuner zorgt voor een vergaderruimte, de notulen en nodigt
met regelmaat teamleiders en andere medewerkers van XONAR uit om zaken toe te lichten, antwoorden op vragen te geven en beslissingen te nemen op verzoeken van de bewonersraad. De ondersteuner zelf heeft geen advies- of stemrecht.

Tijdens deze vergaderingen bespreken de leden van bewonersraad wat er goed en minder goed gaat, wat er veranderd zou kunnen worden en geven ze gevraagd en ongevraagd advies op vragen vanuit de organisatie. De bewonersraad is er voor én namens alle bewoners. Individuele vragen of problemen kunnen met een hulpverlener worden besproken.

Vanuit de bewonersraad neemt een vertegenwoordiger van de vrouwenopvang en -hulpverlening zitting in de (Centrale) Cliëntenraad. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van XONAR Jeugd- en opvoedhulp, Vrouwenopvang
en -hulpverlening en Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In principe kan iedereen lid worden van de bewonersraad.

Contact Bewonersraad XONAR

Heb je interesse om lid te worden of zijn er nog vragen? Neem d19_xonar-news.jpgan contact op met
de bewonersraad.

Severenstraat 16
6225 AR Maastricht
043 – 604 55 40