Raad van Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Dhr. drs. R. Wever, Voorzitter
Reguliere functie:

  • Directeur van BMC, Amersfoort.

Nevenfuncties:

  • o.a.: Voorzitter van een bestuurlijke samenwerking tussen diverse onderwijsbesturen inzake Weer Samen Naar School | Voorzitter van een schoolbestuur voor primair onderwijs | Lid RvT Leerstoel Innovatie en Samenwerking Universiteit Twente.


Mw. J.C.M. Jacobs, Vicevoorzitter, Audit en Risk Commissie
Reguliere functie:

  • Directeur van Pentascope, Hilversum.

Nevenfuncties:

  • Lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuid | Bestuurslid Vrienden van het Wieckerhoes, Maastricht.


Mw. drs. L.C.P. Ruiters, Algemeen toezicht, Audit en Risk commissie
Reguliere functie:

  • Directeur ABN AMRO Midden-Brabant.

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Projectgroep Diversity in ABB Zuid | Penningmeester MKB Parkstad.


Mw. F. van Montfoort MPM, Algemeen Toezicht, Contactpersoon voor de Pleegouderraad en Cliëntenraad
Nevenfuncties:

  • Verzorgen van 1-3 coachingstrajecten op leidinggevend niveau | Lid Raad van Toezicht van Divers, Den Bosch.

 

Mw. H. Darley, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:

  • Interim management en advies HDIM – Maastricht, Amsterdam