Raad van Toezicht

XONAR is een zelfstandige organisatie met als rechtsvorm een stichting. XONAR maakt geen deel uit van een concernorganisatie. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van  Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht en aandachtsgebieden

Dhr. drs. R. Wever, Voorzitter
Reguliere functie:

 • Directeur van BMC, Amersfoort.

Nevenfuncties:

 • o.a.: Voorzitter van een bestuurlijke samenwerking tussen diverse onderwijsbesturen inzake Weer Samen Naar School | Voorzitter van een schoolbestuur voor primair onderwijs | Lid RvT Leerstoel Innovatie en Samenwerking Universiteit Twente.


Mw. J.C.M. Jacobs, Vicevoorzitter, Audit en Risk Commissie
Reguliere functie:

 • Directeur van Pentascope, Hilversum.

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Zuid | Bestuurslid Vrienden van het Wieckerhoes, Maastricht.


Mw. drs. L.C.P. Ruiters, Algemeen toezicht, Audit en Risk commissie
Reguliere functie:

 • Directeur ABN AMRO Midden-Brabant.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Projectgroep Diversity in ABB Zuid | Penningmeester MKB Parkstad.


Dhr. B. Frings, Algemeen Toezicht
Reguliere functie:

 • Wethouder gemeente Nijmegen (portefeuille herziening van de Wmo en het jeugdstelsel)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter regionaal overleg Zorg & Welzijn van de zeven gemeenten in het Rijk van Nijmegen
 • Voorzitterschap van GGD Gelderland-Zuid 
 • Lidmaatschap van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG

 

Mw. H. Darley, Algemeen Toezicht

Reguliere functie:

 • Interim management en advies HDIM – Maastricht, Amsterdam