Onze missie

Bij ernstige opvoed, opgroei, en/of geweldproblemen begeleidt XONAR vanuit haar expertise jeugdigen en gezinnen om (vol)waardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Het creëren van ontwikkelkansen en de veiligheid van het kind, de jongere en/of de (jong) volwassene staan daarbij voorop. De vraag van de cliënt en de klant is voor ons leidend. XONAR levert maatwerk en zet daarbij primair in op het netwerk van de cliënt. XONAR doet dit met vakbekwame, veelzijdige en flexibele professionals, al dan niet in samenwerking met relevante partners.

Onze visie

"Investeren in kinderen en gezinnen is investeren in de toekomst"

Een veilige, gezonde en onbezorgde jeugd draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandige volwassene. Het allerbelangrijkste voor een positieve en gezonde ontwikkeling van het kind is de relatie met de ouders/opvoeders en het opgroeien in een veilige thuissituatie, evenals het actief deelnemen aan school en in de samenleving.

De regie over de opvoeding ligt bij de ouders

Vanuit geloof in de  kracht van cliënten en respect voor ieders eigenheid zoekt XONAR samen met de cliënt naar oplossingen. Wij stimuleren jeugdigen en/of volwassenen hulp in te roepen van mensen in hun omgeving om mee te denken en mee te werken aan het samen oplossen van problemen; familie, buren, vrienden of –als die er onvoldoende zijn- vrijwilligers. De eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt zijn voor ons leidend. Hulp en ondersteuning wordt geboden, daar waar de jeugdigen en ouders zich bevinden en gedurende een vooraf afgesproken termijn.

Op deze manier is XONAR in staat elke cliënt te ondersteunen om zich te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.

XONAR is een maatschappelijke netwerkorganisatie die met de expertise van de professionals, aansluit bij de gemeentelijke toegang, verwijsstructuur en samenwerkingspartners. Bij complexe hulpverlening op verschillende domeinen werken we intensief samen met collega specialistische instellingen. We investeren ondernemend op strategische allianties met maatschappelijke organisaties in zorg en welzijn teneinde een compleet antwoord te kunnen bieden op de vragen van kinderen, jongeren, gezinnen en onze opdrachtgevers.

Onze professionals leveren aantoonbare effectieve hulp, nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zijn bereid tot veranderen en stellen het maatschappelijk belang voorop.

Dat betekent dat wij investeren in preventie, ondersteuning en ambulante hulp, en indien nodig  in een pleeggezin, gezinshuis, behandelgroep . We willen verantwoord omgaan met de middelen die ons ter beschikking staan.