Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht.

Deze code regelt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met de toepassing van deze klokkenluiders regeling geeft XONAR uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode en aan de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Deze klokkenluidersregeling is vrijwel geheel afgeleid van de modelregeling van het Adviespunt Klokkenluiders, de voorganger van het Huis voor Klokkenluiders. De klokkenluidersregeling geldt voor het vermoeden van onregelmatigheden en misstanden. Lees daarvoor artikel 1.1.c en 1.1.d van deze klokkenluidersregeling.

Onder deze klokkenluidersregeling vallen niet:

· Gewetensbezwaren;
· Kritiek op beleidskeuzes;
· Klachten (klachten zijn altijd persoonlijk van aard: zie hiervoor de klachtenregeling voor medewerkers).

Met een klik op onderstaande link kunt u de volledige tekst lezen en downloaden.

Klokkenluidersregeling XONAR 1 juli 2016.pdf