Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg en de professionaliteit van de medewerkers zijn maatgevend voor XONAR en onze hulpverlening. Deskundige professionals werken samen met de cliënt een passend hulpverleningstraject uit, waarbij het resultaat van de hulp vooral afhankelijk is van de gezamenlijke inzet.

Vragenlijsten
XONAR vindt het belangrijk om kwalitatief goede hulp te kunnen leveren. Om na te gaan of
onze hulp echt helpt, maken wij gebruik van vragenlijsten. We vragen daarom aan alle (pleeg)ouders, opvoeders en  jongeren om deze lijsten in te vullen bij aanvang, tussentijds en bij het einde van de hulp. Op het moment dat je de vragenlijst(en) zijn ingevuld, bespreekt de contactpersoon van XONAR de
resultaten.
De gegevens die zijn verstrekt komen niet alleen ten goede aan de behandeling, maar stellen
ons tevens in staat om onze hulpverlening in de toekomst nog beter af te stemmen op de
hulpvragen van al onze cliënten. De gegevens worden altijd strikt vertrouwelijk behandeld.

Kwaliteit wordt uitgedrukt in termen van doeltreffendheid, doelmatigheid, cliëntgerichtheid en een respectvolle bejegening. XONAR is een betrouwbare partner in de zorgketen en stelt zich als een goed werkgever op.

XONAR kiest nadrukkelijk voor kwaliteit, professionaliteit en openheid in alle processen en op alle niveaus; in de hulpverlening, in de ondersteuning, in het management, in de informatievoorziening, ten aanzien van het personeelsbeleid, in de jaar- en werkplannen én in de houding en het gedrag van de mensen die er werken.

HKZ-keurmerk
Zelf beoordelen we onze kwaliteit dagelijks, maar het is veel betrouwbaarder om deze te laten beoordelen door een onafhankelijke, deskundige instantie. Dit hebben we gedaan, met als resultaat dat we sinds december 2007 HKZ-gecertificeerd zijn.

Het HKZ-Keurmerk is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het betekent dat een organisatie:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • de klant principieel centraal stelt;
  • betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.