THUISLOZEN AMBULANT

Als het leven niet zo loopt zoals je gedacht had en het echt niet goed meer met je gaat en je geen plek meer hebt waar je kunt wonen kan je met hulp van Thuislozen ambulant je leven weer een flinke duw de goede kant op geven!

Voor wie?

Thuislozen ambulant is een ambulant hulpaanbod voor jongeren (16 tot 23 jaar) die geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben of dreigen vast te lopen in hun leef- of thuissituatie.

Jongeren, die om welke reden dan ook thuisloos zijn hebben behoefte aan meer hulp, dan alleen een dak boven hun hoofd. Wil men thuisloosheid aanpakken, dan is integrale hulpverlening noodzakelijk. De ambulant hulpverlener begeleidt dak- en thuisloze jongeren in een proces naar zelfstandigheid, waarbij behalve problemen ten aanzien van wonen, ook andere problemen zijn opgelost.

xonar-thuislozen-ambulant-opm-01.jpg

Doelen

Het doel van de hulpverlening is begeleiding naar (meer) zelfstandigheid. Wat bereikt moet worden met de hulp varieert per jongere. Vaak gaat het er om dat problemen met betrekking tot huisvesting zijn opgelost en er ook minder problemen zijn op het gebied van dagbesteding, gezondheid, financiën en politie/justitie:

  • het opheffen van thuisloosheid door het vinden van een stabiele verblijfsituatie; zelfstandig, thuis, bij familie of bij zelfstandigheidstraining; 
  • zelfredzaamheid is versterkt; 
  • sociale en praktische vaardigheden op diverse leefgebieden zijn vergroot een stabiele en passende dagbesteding is gevonden (werk en/of opleiding); 
  • er is sprake van een stabiele financiële situatie; 
  • eventuele strafzaken zijn/worden afgehandeld; 
  • de banden met het vroegere sociale netwerk zijn versterkt en/of een nieuw netwerk is opgebouwd; 
  • de jongere weet waar hij voor hulp en steun terecht kan.

Werkwijze

Thuislozen ambulant is een methodiek die jongeren praktische hulp biedt om hun leven weer op de rails te krijgen. Het is maatwerk vanaf het eerste contact tot en met de nazorg. De ambulant hulpverlener, die 24 uur per dag bereikbaar is, zoekt samen met de jongere naar oplossingen, die aansluiten bij zijn of haar wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Afhankelijk van de hulpvragen wordt gewerkt op de volgende leefgebieden:

Huisvesting

Het op zoek gaan naar en behouden van passende, betaalbare huisvesting. Inschrijving bij de gemeente waar de jongere gaat wonen. Afsluiten van een WA verzekering en inboedelverzekering.

Financiën

Het verkrijgen van inkomsten middels werk, studiefinanciering of uitkering. Bij OTS (onder toezichtstelling) of voogdijmaatregel een bijdrage via Bureau Jeugdzorg (dagvergoeding). Eventuele schulden in kaart brengen en zo nodig een schuldbetalingsregeling treffen. Opstellen van een budgetteringsplaatje zodat de jongere in de toekomst beter leert omgaan met inkomsten en uitgaven.

Gezondheid

Ondersteuning bij problemen met seksualiteit, zelfverzorging, alcohol- of drugsgebruik. Indien nodig doorverwijzing naar andere instanties. Regelen van huisarts, tandarts of ziektekostenverzekering. Bewustmaken van hoe gezond te leven.

Werk/scholing en vrije tijd

Het op zoek gaan naar werk en het gebruik maken van instanties op dit gebied zoals UWV en uitzendbureaus. Het op zoek gaan naar passende scholing of onderwijs eventueel in samenwerking met de leerplicht ambtenaar. Het verkrijgen van een goede dag invulling, ondersteuning en bemiddeling bieden met betrekking tot hobby’s.

Justitie/politie

Het in kaart brengen van strafzaken, lopende boetes, taakstraf. Contact met CJIB, Raad voor de Kinderbescherming, gerechtsdeurwaarder en zo mogelijk een schuldbetalingsregeling treffen. Ondersteuning bij rechtszitting, en samenwerking met jeugdreclassering.

Sociaal netwerk

Samen met de jongere zorg dragen voor een stabiel sociaal netwerk, zodat de jongere na de begeleiding iemand heeft op wie hij/zij kan terugvallen. Hierbij kan gedacht wordenaan het opbouwen/herstellen van contacten met vrienden/ouders en familie.

De hulpverlening van Thuislozen Ambulant kent een tijdspad van 3 maanden waarbij er gemiddeld genomen 12 uur per week contact tussen de jongere en zijn ambulant begeleider mogelijk zijn.

Aanmelding

Voordat je je officieel gaat aanmelden kun je contact opnemen met XONAR voor een informatief gesprek. Dan kun je ook een kijkje gaan nemen in een kamertrainingspand als je dat graag wilt. Je wordt door de gemeente of een arts bij XONAR aangemeld voor Begeleiding naar Zelfstandigheid. Je kunt zelf contact opnemen met de gemeente of jouw arts als je een hulpvraag hebt. XONAR nodigt jou samen met je ouders/verzorgers uit voor een zorgmatchgesprek.

Contact

Bel 043 - 604 59 00 of stuur een e-mail naar info@xonar.nl.

DOWNLOAD HIER DE FOLDER OVER THUISLOZEN AMBULANT